Babycare er en 100% norsk kjede innen baby - og barneutstyr! Du finner oss via en av Norges største nettbutikker for barn og baby www.babycare.no , samt at vi drifter 5 egeneide fysiske butikker i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer og Tromsø. I tillegg samarbeider vi med 20 frittstående medlemsbutikker ved en rekke tettsteder i Norge. Våre butikker har lang erfaring innenfor babyutstyr og barnevogner. For deg som kunde vet vi at det er viktig at du får råd og veiledning du kan stole på. Babycare gir deg trygghet for at du velger riktig, og trygghet for at du får den oppfølging og service som våre faghandlere tilbyr.

Vi hjelper deg!

Vi i Babycare er her for å hjelpe deg. Det er vi som er den opprinnelige faghandelen i bransjen med over 30 års erfaring i bransjen. Babycare har et målrettet fokus på sikkerhet, miljø, service, samt konkurransedyktige priser som oppsummert sikrer en trygg handel av kvalitetsprodukter til deg og ditt barn.

Visste du at våre fysiske butikker har eget serviceverksted? Det meste kan vi faktisk reparere for deg mens du venter! 
 
Hovedessen i alt vi gjør er fokus på ditt barns sikkerhet. Vi tilbyr derfor ingen "halvgode" produkter eller løsninger, men fører kun produkter fra de aller største og anerkjente leverandørene av sikkerhetsprodukter. Våre bilstolleverandører har regelmessige kurs for ansatte i butikken for å sikre at vi kan veilede deg som kunde på best mulig måte ift regler, forskrifter og sikkerhet. Kjøper du bilstol i en fysisk butikk, så kan vi også hjelpe med montering i bilen din for å sikre at den blir montert riktig. Har du allerede en bilstol montert i bilen, men er usikker på om den er riktig montert så ta gjerne turen innom en av våre forhandlere for en gratis kontroll.
 
I dag viser all statistikk at de fleste kjøper sin bilstol via en nettbutikk. Da er det godt å vite at våre ansatte på Kundeservice, og på chatten i www.babycare.no , alltid kan rettlede deg med råd og vink med blant annet digital support, samt ved oversendelse av riktige monteringsvideoer. I tillegg har våre leverandører også flere produkter som har en innebygget elektronisk self-test i selve bilstolen, som enkelt dokumenterer til deg at bilstolen blir riktig montert.
 
Etiske retningslinjer
Babycare AS etterstreber til en hvert tid å følge etiske retningslinjer for handel.
Vi jobber i samarbeid med våre leverandører for å fremme gode arbeids- og miljøforhold hos produsent. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Babycare utarbeidet retningslinjer som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med nasjonal minstealder for ansettelse, eller minstealder for obligatorisk skolegang. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

Våre produkter inneholder ikke dun fra levende fugl, og det brukes heller ikke ull fra dyr som lider under dyremishandling.
 
Menneske­rettigheter
Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker over hele verden.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er noe BABYCARE AS har stort fokus på og bestreber seg daglig slik at disse rettighetene blir respektert. For BABYCARE AS er grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold relevant på flere måter; det gjelder først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, og som detaljist for salg av produkter innen baby- og barneutstyr i det norske markedet, samt som innkjøper av varer og tjenester i forbindelse med vårt hovedvirke. Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Ansvaret for å sikre grunnleggende menneskerettigheter ligger i utgangspunktet hos de enkelte nasjonalstater. Gjennom nasjonal lovgivning har statene pålagt næringslivet selvstendige plikter for å sikre at disse rettighetene ivaretas. Eksempler på slik norsk lovgivning er arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og åpenhetsloven.

I en global sammenheng er bildet mer komplekst, da ikke alle land har en like velutviklet lovgivning og fordi håndhevingen av denne er varierende. Slike nasjonale forskjeller fritar likevel ikke næringslivet for ansvar. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper klargjør hvilket ansvar virksomheter har for å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold globalt.

BABYCARE AS forplikter seg til begge. Prinsippene er også tatt inn i våre Etiske retningslinjer for valg av leverandører og samarbeidspartnere.

BABYCARE AS og Åpenhetsloven

Åpenhetsloven stiller krav til større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktig til Norge. Åpenhetsloven gjelder for BABYCARE AS. Kravene som stilles til de virksomhetene som omfattes av loven er at det skal utføres aktsomhetsvurderinger og at det skal redegjøres for disse. BABYCARE AS sikrer at vi etterlever de krav som åpenhetsloven stiller, og har styringsverktøy definert via forretningsløsningen KUBA som er et web basert HMS, kvalitets og miljøstyringssystem.

Virksomhetsstyring 

Det er nedfelt i BABYCARE AS sine styrende dokumentasjon at vi plikter å gjøre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i vår verdikjede. Det være seg innkjøp fra både norske og internasjonale leverandører. 

Aktsomhetsvurderinger 

Sentralt i BABYCARE AS sitt arbeid for å respektere grunnleggende menneskerettigheter er gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en prosess som iverksettes for å identifisere, forebygge, redusere og dokumentere hvordan vi håndterer eventuelle negative innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Når BABYCARE AS skal foreta aktsomhetsvurderinger der menneskerettigheter er tema, er det viktig å understreke at risikoen det opereres med i disse vurderingene ikke er risikoen for selskapet, men for det eller de menneskene som berøres. Vi skal være føre var og forebygge brudd. Dersom BABYCARE AS er direkte involvert i brudd på menneskerettigheter, skal vi bidra til å rette opp forholdet og sørge for kompenserende tiltak. Her vil vi kommunisere med berørte rettighetshavere om hvordan vi har håndtert situasjonen. Vår virksomhet er basert på tillit. Å opprettholde denne tilliten krever at vi handler profesjonelt og med integritet i alle sammenhenger, ikke bare når det gjelder egen virksomhet, men også i de krav vi stiller til samarbeidspartnere og leverandører.

Innkjøp 

BABYCARE AS kjøper årlig inn varer og tjenester for ca 200 millioner kroner. Viktige innkjøpskategorier er produkter for videresalg innen baby – og barneutstyrsbransjen, utvikling og drift av IT-løsninger, markedsførings- og konsulenttjenester, samt varer og tjenester relatert til eiendommer og kontorutstyr. De fleste leverandørene er fra Norden og Vest-Europa.

BABYCARE AS forplikter seg til å ivareta menneskerettighetene og å utføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger i arbeidet med leverandørene bygger på BABYCARE AS overordnede policy for bærekraft, og er integrert i interne retningslinjer for innkjøp. Videre uttrykkes forventningen til leverandøren som er en del av leverandørkontrakten. Alle virksomheter som leverer varer og tjenester til BABYCARE AS, vurderes for risiko, inkludert bærekraft og menneskerettighetsrisiko. Leverandører fra bransjer eller land med høyere risiko for blant annet menneskerettighetsbrudd gjennomgår en mer dyptgående analyse. Vår største mulighet til påvirkning er gjennom arbeid med vår direkte leverandør og produsent. 

Kontaktpunkt 

Hvis du har ytterligere spørsmål angående hvordan vi i BABYCARE AS og våre datterselskaper arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg kontakte oss via e-postadressen: kundeservice@babycare.no og merk overskriften på eposten med «åpenhetsloven». 

 

 
Laster ...

Vi hjelper deg!

 • Norges største babyutstyrkjede

  Norges største babyutstyrkjede

 • Få først – betal senere

  Få først – betal senere

 • Gratis frakt over 999,–

  Gratis frakt over 999,–

 • Mangeårig fagkunnskap

  Mangeårig fagkunnskap

 • Trygghet i de viktigste valgene

  Trygghet i de viktigste valgene

 • Alltid en Babycare i nærheten

  Alltid en Babycare i nærheten

© Babycare AS - Norges største baby- og barneutstyrskjede